DOVOZ MIMO EHS

COLNÉ KONANIE PRI DOVOZE

Činnosti, ktoré súvisia s dovozným colným konanímzahŕňajú všetky presuny materiálov a tovarov pochádzajúcich z krajín mimo EÚ a smerujúcich do krajiny EÚ.

Naša špecializovaná kancelária sa zaoberá podporou zákazníkov pri colných vyhláseniach, daňových konaniach, registrácii colného vyhlásenia čím sformalizuje správny prevod výrobku.

Spoločnosť Bracchi sa zaoberá všetkými colnými konaniami, sme neustále školení a disponujeme aktualizovanými informáciami o postupoch a predpisoch pre štandardnú,mimoriadnu a nebezpečnú prepravu.

Ktoré služby v rámci colných konaní poskytujeme?

 • Kontrola tovaru
 • Výber cla
 • Dovozné práva
 • Dovozné colné vyhlásenie
 • Prepravné doklady
 • Packing list
 • Faktúry
 • Prípadné zdravotné/fytosanitárne/veterinárne certifikáty
 • Konečný dovoz (tovar z akéhokoľvek miesta pôvodu)

VÝVOZ A POSTUPY

COLNÉ KONANIE PRI VÝVOZE

Vývozné colné konanie tvoria všetky postupy, ktoré musí dodržať subjekt, ktorý vyváža výrobky aby správne zavŕšil proces dodania mimo Európskej únie.

Prepravca zodpovedný za vývoz tovaru musí mať všetku potrebnú dokumentáciu, ktorú je potrebné predložiť na colnici. Oznámenie o zmýšľanom úkone musí predchádzať prechodu tovaru cez colnicu a je možné ho odoslať aj digitálne.

Naša kancelária sa zaoberá všetkými colnými postupmi, ktoré sú požadované pri vývoze tovaru z krajín Európskej únie do krajín mimo EHS. Naši odborníci sa postarajú o všetky postupy preclenia tovaru.

 • Daňové zastupovanie pre účely DPH
 • Vydávanie licencií vydávaných príslušným ministerstvom
 • Uvedenie do voľného obehu
 • Úhrada daní
 • Prípadný dohľad pri kontrole tovaru
 • Overovanie dokladov
 • Uvoľnenie zásielky
 • Preclenie tovaru v módnom sektore
 • Preclenie pri mimoriadnej preprave
 • Vývozné vyhlásenia
 • Vyhlásenia o pôvode

Náš tím tvoria skúsení a kompetentní profesionáli, neustále informovaní o colných predpisoch a neustále pripravení vybaviť všetky postupy colného konania a vašu medzinárodnú prepravu mimo EÚ.

MAXIMÁLNA POMOC V KAŽDEJ FÁZE

COLNÝ REŽIM TRANZIT

Na tovar, ktorý je predmetom presunu colného konania sa uplatňuje tranzitný režim. My v Bracchi, ako poverený prepravca sa postaráme o presné zabezpečenie všetkých úkonov colného tranzitu.

Vonkajší tranzit (T1)

Distribúcia tovaru, ktorý nemá pôvod v Európskej únii, alebo nie je vo voľnom obehu v únii, teda tovar z tretích krajín, ktorý prechádza územím EU, aby bol vyvezený do krajín mimo EU.

Vnútorný tranzit (T2)

Jedná sa o zásielku pod colnou kontrolou z jedného miesta v Európskej únii na druhé.

Pomoc pri vydávaní ministerských povolení – zdravotnícke povolenia

Riadenie špecifických procedúr pre tovar, ktorý podlieha dohľadu, dovoznej licencii, licencii s dvojitou kontrolou pre textilné, potravinárske a kozmetické výrobky.

Obchodné triangulácie

Nastávajú najčastejšie v prípade, keď operátor z EU nakupuje tovar od iného dodávateľa z EU a tovar dodáva koncovému zákazníkovi mimo EU.

Prípadne ak operátor z EU nakupuje tovar od dodávateľa mimo EU a potrebuje ho dodať koncovému zákazníkovi v EU.

PROFESIONALITA A SPÔSOBILOSŤ

ZABEZPEČENIE COLNÝCH KONANÍ

Našim zákazníkom pomáhame pri vybavovaní všetkých colných postupov potrebných na to, aby preprava požadovaného tovaru prebehla v súlade s predpismi EÚ a špecifickými predpismi každej krajiny.

Colné konanie pri dovoze, vývoze a tranzite

Vykonávame colné formality pre konečný, alebo dočasný dovoz a vývoz, a pre vonkajší tranzit (T1) a vnútorný tranzit (T2).

Konečný vývoz

Prevod a preprava tovaru mimo územia EÚ.

Oznámenie o zámere

Spravovanie stropu pre DPH, ktorý umožňuje obvyklému vývozcovi možnosť doviezť, alebo nakúpiť tovar, služby v nasledujúcom daňovom roku bez dane z pridanej hodnoty.

Certifikát o pôvode

Dokument, ktorý vo faktúre osvedčuje pôvod určitého tovaru.

Konečný dovoz

Zavedenie do voľného obehu/uvoľnenie na spotrebu v rámci územia EÚ.

Dočasný dovoz

Dočasné zavedenie tovaru v rámci Európskej únie.

Dočasný vývoz

Dočasné odoslanie tovaru pochádzajúceho z Európskej únie do krajín mimo EU.

Informatizované postupy

Dnes sú colné postupy vybavované v reálnom čase a telematicky, neustále vzdelávanie tímu a neustály technologický pokrok nám umožňujú vždy držať krok s dobou.

Colné konanie výrobkov, ktoré podliehajú spotrebným daniam

Najčastejšie spotrebné dane sú dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov a energetických produktov.

DAŇOVÝ SKLAD PRE VÁŠ TOVAR

DAŇOVÝ SKLAD S REŽIMOM POZASTAVENIA SPOTREBNEJ DANE

Aby sme našim zákazníkom mohli ponúknuť kompletné služby, disponujeme skladmi slúžiacimi ako daňový sklad pre tovar v režime pozastavenia spotrebnej dane, ako napríklad alkoholické nápoje, potraviny a energetické výrobky.

Tento typ služby ponúka množstvo výhod: od logistickej podpory pri nakládke, vykládke a skladovaní tovaru, ktorý podlieha spotrebnej dani až po obchodnú podporu pri vystavovaní dokladov potrebných k preprave.

Daňový sklad predstavuje výrazné zjednodušenie na úrovni riadenia, zbavuje výrobcov povinnosti zriadiť telekomunikačný prístup k informáciám uloženým v koncovom zariadení užívateľa a s tým spojených nákladov na implementáciu informačného systému.
Čo robíme?

 • Riadenie colných konaní
 • Úhrada spotrebných daní
 • Aplikovanie štátnych, kontrolných známok

PODPORA PRE FIRMY

COLNÉ A DAŇOVÉ PORADENSTVO

V Bracchi sme si vedomí toho, do akej miery môže byť pre firmu zložité a delikátne mať prehľad v neustálych aktualizáciách colných a daňových predpisov. Vďaka viac ako 40-ročným skúsenostiam a neustálemu vzdelávaniu a aktuálnym informáciám je naše colné a daňové oddelenie tvorené tímom profesionálov pripravených vám pomôcť v prípade akýchkoľvek pochybností, alebo požiadaviek.

 • Návrh riešení na mieru
 • Kompletná podpora
 • Personalizované poradenstvo
 • Integrované logistické riešenia
 • Plánovanie každého procesu
 • Znalosť medzinárodných predpisov
 • Interakcia s úradmi
 • Operatívne riadenie postupov

TVORÍME SPRÁVNY PRIESTOR VAŠEJ TÚŽBE PO BUDÚCNOSTI

005

Skladový manažment

Digitalizované skladovanie pre optimalizovanie distribučného výkonu

018

Integrovaná logistika

Úplná integrácia a najlepšie technológie na monitorovanie dodávateľského reťazca.

013

In House logistika

Logistické služby na kľúč priamo vo výrobnom závode.

010

Colnica a daňový sklad

Vedenie colných konaní a služby daňového skladu.

icon_valore_aggiunto

Logistika na mieru pre všetky sektory

Skúsenosti a inovácie pre každú logistickú požiadavku.

DAŇOVÝ SKLAD A PODPORA ZAMERANÁ NA VAŠE COLNÉ KONANIA

Náš tím ponúka kompletnú a špecializovanú podporu na zjednodušenie colných postupov pre váš dovoz / vývoz. Pre niektoré strategické odvetvia poskytujeme k dispozícii ad hoc služby daňového skladu, úhrady spotrebných daní a aplikovanie štátnych, kontrolných známok.