Firma Bracchi Srl, jako Administrator Państwa danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679, zwanym dalej „RODO”, niniejszym informuje, że wyżej wymienione przepisy zapewniają ochronę osób w związku z przetwarzaniem danych osobowych i że takie przetwarzanie będzie oparte na zasadach uczciwości, zgodności z prawem, przejrzystości i ochrony Państwa prywatności i praw. Twoje dane osobowe będą traktowane zgodnie z ww. przepisami prawa oraz oczekiwanymi zobowiązaniami do zachowania poufności.

Poniżej znajdują się szczegółowe informacje na temat stron biorących udział w przetwarzaniu danych.

Informacyjna strona internetowa - RODO UE 2016/679
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Informacje dla dostawców - RODO UE 2016/679
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Informacje dla klientów - RODO/UE 2016/679
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Informacje dla kandydatów - RODO UE 2016/679
DOWIEDZ SIĘ WIECEJ
Newsletter - RODO UE 2016/679
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ